بازرسان اتحادیه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بازرسان اتحادیه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ 

♦   آقای غلامرضا حسن پور به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای چنارود

♦   آقای رحیم کاظمی به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای برخوار

♦   آقای محمد جعفر سلطانی به نمایندگی از تعاونی دهیاریهای چادگان

انتخاب گردیدند.

فهرست