برخی از نکات قابل توجه در زمینه شرکت تعاونی دهیاریها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. اخبار تعاونی ها
  4. chevron_right
  5. برخی از نکات قابل توجه در زمینه شرکت تعاونی دهیاریها

برخی از نکات قابل توجه در زمینه شرکت تعاونی دهیاریها

یکی از نشریاتی که معاونت دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریها چند سالی است به صورت اختصاصی برای شرکت های تعاونی دهیاریها منتشر می کند خبرنامه شرکتهای تعاونی دهیاریها (خشت) است. در شماره ۱۲ خشت که ابتدای سال ۱۳۹۸ در ضمیمه نشریه شماره ۵۴ دهیاریها منتشر کرد، به موضوع شیوه نامه بازدید و ارزیابی شرکتهای تعاونی دهیاریها پرداخته و اهم مشکلات و موارد مشاهده شده و همچنین اهم پینشهادهای مطرح شده در بازدیدها را بیان کرده است. می توانید این نشریه را از اینجا دریافت کنید و مطالعه نمایید. در اینجا قسمتی از موارد مطرح شده در این نشریه را جهت استفاده و بهره برداری حضورتان تقدیم می کنیم:

برخی از نکات قابل توجه در زمینه شرکت تعاونی دهیاریها
• معافیت ۲۵ %شرکتهای تعاونی دهیاریها از مالیات
به استناد تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم: »درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای
تعاونی سهامی عام، مشمول بیست و پنج درصد )۲۵ )%تخفیف میباشد«.
باید اشاره نمود شرکتهای تعاونی دهیاریها نیز مشمول این معافیت مالیاتی میباشند. جمعبندی نتایج بازدید و ارزیابی عملکرد شرکتهای
تعاونی دهیاریهای کشور حاکی از آن است که بهدلیل عدم آگاهی کافی بسیاری از مدیرانعامل تعاونیهای مذکور از قوانین و مقررات مربوط،
تعدادی از تعاونی دهیاریها دارای بدهی و جرایم مالیاتی هستند که تداوم و بیتوجهی به آن، تعاونیهای مذکور را با مشکالت جدی روبرو
میسازد.
• عدم واگذاری پروژههای عمرانی واگذار شده به شرکتهای تعاونی دهیاریها به پیمانکار دیگر
گزارشهای واصله از استانها و بازدیدهای میدانی، حاکی از آن است که در برخی از موارد پروژههای واگذار شده به شرکتهای تعاونی دهیاریها
توسط تعاونی مذکور به پیمانکار دیگر )اعم از حقیقی یا حقوقی( محول شده است. درصورت واگذاری پروژه از سوی کارفرما )دهیاری( به شرکت
تعاونی دهیاریها، تعاونی مذکور در چارچوب شرایط پیمان و قرارداد منعقد شده با کارفرما، حق واگذاری پروژه را به پیمانکار دیگر نخواهد داشت.
• صدور و تحویل ورقه سهام برای دهیاران )اعضا( به میزان سهام خریداری شده
به استناد ماده ۱۱ اساسنامه شرکتهای تعاونی دهیاریها: »تعاونیها موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، ورقه سهام را
حسب مورد برای هر یک از اعضا )دهیاریها( به میزان سهامی که خریداری نمودهاند صادر و در اختیار ذینفعان قرار دهند.«
از اینرو به منظور شفافسازی روابط مالی دهیاریها با شرکتهای تعاونی دهیاریها و ثبت اموال و داراییهای آنها در دفاتر قانونی تعاونیها،
شرکتهای مذکور موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد برای هر یک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری
کردهاند، ورقه سهم صادر و به سهامداران تحویل نمایند. همچنین تمامی مشخصات و میزان سهام اعضا در دفتر مربوط در محل تعاونی نیز ثبت
شود.
• برگزاری مجامع شرکتهای تعاونی دهیاریها در موعد مقرر
وفق ماده ۲۱ اساسنامه شرکتهای تعاونی دهیاریها، مجامع عمومی تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده تشکیل
میشود که چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه، مطابق با »آییننامه تشکیل مجمع عمومی موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون
بخش تعاونی« )مصوب ۹/۳/۱۳۸۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( است.
شرکتهای تعاونی دهیاریها موظفند تا نسبت به برگزاری مجمع عمومی تعاونیها، حداقل سالی یکبار و ظرف مدت چهارماه پس از پایان سال
مالی اقدام الزم را بعمل آورند. بدیهی است عدم برگزاری مجامع توسط شرکتهای تعاونی دهیاریها به منزله عدول از قانون میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 + دو =

فهرست